REGULAMIN 

SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ NA POŁÓW RYB

Spis treści:

§1 Definicje

§2 Wymogi techniczne

§3 Zakup zezwolenia

§4 Zawarcie i rozwiązanie umowy

§5  Klauzula zgody

§6 Reklamacje

§7 Klauzula informacyjna

§8 Postanowienia końcowe 

§1 DEFINICJE

Gospodarstwo Jeziorowe - Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku ul. 11 Listopada 51 A, NIP: 8481747810 , Regon:280027938, 

Serwis - internetowy serwis usługowy prowadzony przez Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o., w którym Kupujący może dokonać Transakcji,

Kupujący - osoba dokonująca zakupu zezwolenia na połów ryb na terenie danego Gospodarstwa Jeziorowego Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku za pośrednictwem Serwisu, spełniająca wymogi Regulaminu dotyczącego zasad połowu ryb na terenach podległych danemu Gospodarstwu, 

Transakcja – indywidualna umowa sprzedaży zezwolenia na połów ryb zawarta za pośrednictwem Serwisu, z tytułu której następuje Płatność,

Płatność - spełnienie przez Kupującego na rzecz Gospodarstwa Jeziorowego Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Dotpay: e-przelewem, kartą kredytową lub inną metodą, dostępną w Serwisie.

Dotpay - podmiot, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje płatności za zakupione zezwolenia na połów ryb.

§2 WYMOGI TECHNICZNE

1. Warunkiem skorzystania z Serwisu jest:
  1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu 
  2) spełnienie następujących wymagań technicznych dla sprzętu informatycznego:
    a) dostęp do sieci Internet,

  b) zainstalowanie w systemie przeglądarki

2. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków i/albo nie spełnia wymagań technicznych, dalsze korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.

§3 ZAKUP ZEZWOLENIA

1. Niniejszy regulamin dotyczy ogólnych zasad sprzedaży on-line zezwoleń na połów ryb wodach Gospodarstwa Jeziorowego Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku

2. Serwis dostępny jest pod adresami www.elk.eokon.pl, www.eokon.pl

3. Zakup zezwolenia jest możliwy po zalogowaniu się Kupującego w Serwisie, przy użyciu loginu i hasła. Kupujący, który pierwszy raz korzysta z Serwisu musi dokonać swojej rejestracji. W tym celu należy wybrać zakładkę „zarejestruj się” i postępować zgodnie z instrukcją widoczną na ekranie.

4. Kupujący jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie jest Kupujący.  

5. Kupujący może dokonać zakupu następujących rodzajów zezwoleń (tzw. e-zezwolenia): jednodniowe, siedmiodniowe,  sezon zimowy, sezon letni, roczne, na wszystkie lub jedno jezioro oraz dopłaty na połowy nocne i dodatkowe jezioro. 

6. Zakupione i wydrukowane e-zezwolenie jest ważne dla wszystkich wędkarzy wraz z kartą wędkarska

7. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line, zgodnie z poniższym Regulaminem. Kupujący, w celu dokonania płatności wybiera formę płatności dostępną w Serwisie.

8. Rozliczenia Transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.

9. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system Dotpay dostępne jest na stronie www tuż po dokonaniu płatności. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany Kupujący po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Moje płatności]. Jeśli płatność została potwierdzona na stronie, w zakładce [Moje zezwolenia], znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia.

10.Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe Kupującego mogą być zmienione po osobistym kontakcie w Gospodarstwie Jeziorowym Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku na terenie którego obowiązuje e-zezwolenie.

11.Do zakupu e-zezwolenia na połów ryb konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z  Regulaminem połowu ryb dostępnym w Gospodarstwie Jeziorowym Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku  na terenie działania którego obowiązywać będzie-zezwolenie.

§4 ZAWARCIE i ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zawarcie umowy następuje poprzez dokonanie przez Kupującego płatności on-line za e-zezwolenie, po uzyskaniu przez Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku potwierdzenia przez Dotpay o dokonaniu płatności.
2. Potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu jest imienne e-zezwolenie, udostępnione w formacie PDF. 
3. E –zezwolenie zawiera następujące dane:
1) Imię i nazwisko, adres
2) Numer karty wędkarskiej
3) Numer zezwolenia
4. W przypadku stwierdzenia przez Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku, że Kupujący narusza postanowienia  Regulaminu połowu ryb ma prawo do wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie zostanie przekazane Kupującemu za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Od momentu złożenia oświadczenia Kupujący traci prawo do połowu ryb na danym terenie, a e-zezwolenie traci ważność.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych DZ. U z 2018 r z dnia 24 maja 2018 r. poz. 1000 , w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GOSPODARSTWO JEZIOROWE SP. Z O.O., ul. 11 Listopada 51a, 19-300 Ełk (zwanym dalej: "Gospodarstwem") moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu zezwolenia ze strony eOkon znajdującej się pod adresem www.elk.eokon.pl w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez Gospodarstwo. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez Aquarius Corp Sp. z o.o. z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Aquarius Corp Sp. z o.o.  podmiotom trzecim.

§5 KLAUZULA ZGODY

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a,f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do sprzedaży zezwoleń wędkarskich GOSPODARSTWA JEZIOROWEGO W EŁKU.

§6 REKLAMACJE

1. W przypadku gdy:
a.  e-zezwolenie zawiera błędy, jest niekompletne bądź zawiera wady uniemożliwiające korzystanie z e-zezwolenia, 
b. zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających skorzystanie z Serwisu lub dokonania zakupu e-zezwolenia
Kupujący ma prawo zgłosić do Gospodarstwa Jeziorowego Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku reklamację.
2. Reklamację zgłasza się na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od 1 dnia obowiązywania zezwolenia.
3. Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku rozpatruje ostatecznie reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i informuje Kupującego o podjętej decyzji.
4. Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku ma prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, która wpłynęła po terminie.

§7 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych DZ. U z 2018 r z dnia 24 maja 2018 r. poz. 1000 , w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję:

1. Administratorem danych jest Aquarius Corp Sp. z o.o., ul. Dywizjonu 303 127/91, 01-470 Warszawa

2. Podmiotem przetwarzającym jest Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 51a, 19-300 Ełk.

3. kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Aquarius Corp Sp. z o.o. w Warszawie jest możliwy: eokon-serwis@eokon.pl,

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przetwarzana na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu weryfikacji zezwoleń na łowisku

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, jednak nie dłużej niż 6 lat *

6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zakupu zezwolenia.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać na adres serwis@eokon.pl
2. Warunkiem skorzystania z niniejszego Serwisu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptacja niniejszego Regulaminu.
3. Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku jest upoważnione do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany są publikowane na stronach internetowych Serwisu.
4. Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania sprzedaży e-zezwoleń, w poszczególnych okręgach, jak również na całym obszarze działania Gospodarstwa Jeziorowego Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku.
5. Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Serwisu ze względów technicznych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.
7.  Niniejszy Regulamin oraz wynikające z niego zobowiązania podlegają prawu polskiemu.
8.  Wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd właściwy dla siedziby Gospodarstwa Jeziorowego Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku, na terenie którego obowiązywało e-zezwolenie.
9. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku (na terenie którego obowiązuje e-zezwolenie) na potrzeby realizacji umowy sprzedaży, w tym na wprowadzenie jego danych do Bazy danych Gospodarstwa Jeziorowego Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku, zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami. Kupującemu przysługują wszystkie prawa przewidziane w ustawie z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami,  tym prawo do zmiany danych.

 

Strona używa ciasteczek.Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Zalogowanie do strony eokon.pl oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych w formularzu
danych osobowych w celu sprawnej obsługi serwisu. 
W zakładce Klauzula informacyjna dowiesz się kim jesteśmy i jak przetwarzamy Twoje dane.

 


ok